Medlemskap

Ved å tegne medlemskap oppnår man en rekke fordeler ved bruken av verkstedene. Man får også innflytelse over hvordan verkstedene drives, og man er stemmeberettiget og valgbar til styret.

Kvinnen på bryggen av Skule Waksvik.

Medlemskap kan oppnås etter søknad som rettes til SA Steinskulptur via post eller e-post. Det eneste formelle kravet som stilles er at søkeren må være medlem av Norsk Billedhoggerforening. Så snart søknaden er behandlet og godkjent vil søkeren motta et krav om et engangsbeløp på kr 1000,- for andel i foretaket. Med dette er medlemskapet oppnådd. Ytterligere kontingenter blir ikke krevet.
Se forøvrig Vedtektenes §§ 3 og 4.

 

Styre

F.o.m høsten 2020 består styret av:

Christine Aspelund (styreleder)  christineaspelund(ætt)hotmail.com
Odin Øistad (nestleder)
Marit Lyckander (styremedlem)
Julia Vance (styremedlem)
Gisle Harr (styremedlem)
Kjersti Wexelsen Goksøyr (vara)
Anni Onsager (vara)

Alle er yrkesaktive billedhoggere

 

Ansatte

Kjartan Garvoll, daglig leder
Rune Gabrielsen

VEDTEKTER FOR STEINSKULPTUR SA

NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER

 

§ 1.1

Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Steinskulptur SA Norsk Billedhoggerforenings Atelierer. Samvirkeloven (lov av 29.06.2007 nr. 81 om samvirkeforetak) gjelder for foretaket.

 

§ 1.2

Foretakets formål er å gi norske billedhoggere, primært foretakets medlemmer, adgang til på gunstigste måte å få framstilt kunst hogget i stein, bl.a. ved å gi dem adgang til selv å utføre sine arbeider på foretakets område. Det skal videre gis billedhoggerstuderende mulighet til å lære stein å kjenne som materiale for skulptur.

 

§ 1.3

Foretaket skal i samarbeid med Norsk Billedhoggerforening arbeide for at norske billedhoggere skal få adgang til billigst mulig støping av skulptur i bronse ved å stille arealer på foretakets område til rådighet for slik virksomhet.

 

§ 2

Foretakets forretningskontor er i Oslo.

 

§ 3

Foretaket har et vekslende medlemstall (jfr. § 4) og vekslende kapital. For medlemmenes innskudd utstedes et andelsbrev pålydende kr 1.000 – ett tusen kroner –
lydende på navn.
Det betales ikke rente for innskuddet. Det betales ingen medlemskontingent. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for lagets forpliktelser eller gjeld.

 

§ 4

Som medlem av foretaket kan opptas stemmeberettiget (jf. § 6) billedhogger som er medlem av Norsk Billedhoggerforening. Enhver søker som er innforstått med intensjonene i formålsbestemmelsene – §§ 1.2 og 1.3 – kan komme i betraktning. Den antatte søker betaler et innskudd av et andelsbrevs pålydende (jf. § 3).
Andelsbrev kan ikke omsettes, men bare innløses av foretaket til pålydende verdi (jf. § 3). Ved dødsfall skal andelene innløses av foretaket.

 

§ 5

Foretakets medlemmer utgjør årsmøtet. Vedtak i årsmøtet krever tilslutning fra flertallet av de avgitte stemmer (simpelt flertall, jf. lovens § 53).

 

§ 6

Stemmeberettiget på årsmøtet er ethvert medlem som er lovlig opptatt og har betalt hele andelsinnskuddet (§ 3). Hvert medlem har én stemme.
Hvis et medlem ikke selv kan møte, kan det utstedes fullmakt. Ingen kan være fullmektig for flere enn ett medlem.

 

§ 7

Styret velges av årsmøtet og er øverste organ mellom årsmøtene.
Styret består av 5 medlemmer og har det overordnede ansvar for drift av SA Steinskulptur. Styret har 2 vararepresentanter.
Styremedlemmer velges for to år av gangen, vararepresentanter velges for ett år av gangen. Det velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annet hvert årsmøte. På hvert årsmøte velges begge varamedlemmer. Det er adgang til gjenvalg.
Styret konstituerer seg på nytt hvert år og velger selv sin leder.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, evt. vararepresentanter, er til stede.
Foretakets signatur innehas av 2 av styrets medlemmer i fellesskap.
Styret kan meddele prokura.

 

§ 8

Styret ansetter daglig leder.

 

§ 9

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Følgende saker skal behandles og avgjøres:
1) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd
2) Valg av styremedlemmer (jf. § 7)
3) Andre saker som etter samvirkeloven eller disse vedtekter hører under årsmøtet.
Styret sender medlemmene varsel innen utgangen av januar med oppfordring om forslag til styrekandidater og saker til behandling på årsmøtet.
Forslag fra medlemmene må være styret i hende innen 15. februar.
Styret sender endelig innkalling med dagsorden og alle forslag med minst 14 dagers varsel. All korrespondanse i forbindelse med årsmøtet må være skriftlig, med mindre det enkelte medlem uttrykkelig har godtatt elektronisk kommunikasjon (jf. lovens §§ 6 og 41).
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 10 medlemmer krever det.
Prosedyren er som for ordinært årsmøte, men bare saker med tilknytning til det opprinnelige kravet kan behandles.

 

§ 10

Styremøte holdes så ofte styret finner det påkrevd, og minst 2 ganger i året. Hvert av styremedlemmene kan kreve styret sammenkalt. Forretningsfører og teknisk leder har samme rett.

 

§ 11

Et utmeldt eller slettet medlems innskudd skal bli stående inntil det ved regnskapsoppstilling ved regnskapsårets slutt er godtgjort at beløpet ikke trengs til dekning av foretakets forpliktelser.

 

§ 12

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det utdeles ikke utbytte, etterbetaling eller forrentning av andelsinnskudd (jf. Samvirkelovens § 26). Overskuddet avsettes til foretakets egenkapital og benyttes til videre drift og utvikling.

 

§ 13

Daglig leders lønn fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Styregodtgjørelse betales per møte etter en takst som justeres hvert år av årsmøtet.

 

§ 14

Konkurranser om nye typer gravsteiner avholdes overensstemmende med Norsk Billedhoggerforenings konkurranseregler. Det bør fortrinnsvis sitte 2 medlemmer av foretakets styre i juryen.

 

§ 15

Når medlemmene selv hogger sine arbeider på foretakets område, skal vilkårene avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

§ 16

Billedhoggere som ikke har stemmerett kan etter styrets godkjennelse få plassert oppgaver i foretaket. Styret kan innvilge dette når det ikke er til hinder for foretakets eller dets medlemmers interesser. Vilkårene avtales for hvert enkelt tilfelle.

 

§ 17

Vedtak om oppløsning av foretaket gjøres av årsmøtet med flertall som for vedtektsendringer – jf. § 18 – og gjennomføres iht samvirkelovens Kapittel 10.
Eventuelt overskudd etter at foretakets forpliktelser og de innbetalte andelsinnskuddene er dekket, anbringes i et fond som nyttes i samsvar med intensjonene i vedtektenes formålsbestemmelse § 1.2. Fondet skal styres av Norsk Billedhoggerforening.

 

§ 18

Forslag til vedtektsendringer innsendes til styret minst 1 måned før det ordinære årsmøtet og skal vedlegges innkallingen til møtet. Vedtak om endringer krever tilslutning fra to tredjedeler av de avgitte stemmer. Gjelder forslaget til endringer vedtektenes bestemmelser §§ 1.2, 17 og 18, kreves enstemmighet av de avgitte stemmer.

*************