Som medlem av billedhoggerforeningen har man tilgang på velutrustede verksteder for bearbeiding av stein og bronse.

Kristin Goksøyr i sving på uteatelieret.

I vår formålsparagraf heter det: «Foretakets formål er å gi norske billedhoggere, primært foretakets medlemmer, adgang til på gunstigste måte å få framstilt kunst hogget i stein, bl.a. ved å gi dem adgang til selv å utføre sine arbeider på foretakets område. Det skal videre gis billedhoggerstuderende mulighet til å lære stein å kjenne som materiale for skulptur.»

Vi understreker at disse tilbudene er åpne også for ikke-medlemmer så sant det er ledig plass. Det er også mulig å gjøre for- og etterarbeide på bronsestøp. Så langt plassen tillater, kan det arbeides med andre teknikker som med fordel bør utføres i friluft, slik som plaststøping og sveising.

Plan over tomta og bygningene

Disponibelt utstyr

Kompressorer, stasjonær og mobile

Sandblåserutstyr

Hoggeverktøy, kan kjøpes gjennom foretaket

Truck

Strømuttak, 20 A, 2-fase, 3-fase, for hogging, fresing, sveising, etc.

Verneutstyr, kan kjøpes på stedet

Mobile parasoller mot vær og vind

Kraner

Hybel og atelierer til utleie

SØKNAD OM HOGGEPLASS

Lenke til online søknadsskjema finner du her.

Kunststudenter har tilgang til hoggeplassene etter avtale mellom KHiO (eller tilsvarende kunsthøyskole) og SA Steinskulptur.

Er du kunststudent og ønsker å benytte en av våre hoggeplasser, må du kontakte ditt studiested.

TAKSTER

Last ned  takstene her >> (pdf)

REGLEMENT FOR HOGGEPLASSENE

1. INTRODUKSJON

 

1.1

SA Steinskulptur har til formål å gi norske billedhoggere adgang til å utføre sine arbeider i stein på
foretakets område (jfr. vedtektene).

 

1.2

SA Steinskulptur har åpent hele året med en ryddeperiode før sesongstart.
Sesongstart er normalt rundt 15. mars og ryddeperioden i første halvdel av mars.
Det er for tiden seks hoggeplasser:
– to til større arbeider
– tre til mindre arbeider
– en til mindre arbeid i korte perioder, maksimalt 4 uker.
Med hver hoggeplass følger tilgang til elektrisk strøm og pressluft, samt luftslanger, arbeidsbord og
låsbart skap. SA Steinskulptur har noe verktøy til disposisjon, men som hovedregel benyttes eget verktøy.
Det avholdes kurs i steinhogging og bruk av ulikt verktøy.

 

1.3

SA Steinskulptur tilbyr alle profesjonelle billedkunstnere gunstige leiepriser. Medlemmer av SA
Steinskulptur og medlemmer av Norsk Billedhoggerforening har prisrabatt. Takstene ligger som vedlegg
til dette reglementet.

 

1.4

Kunststudenter gis tilgang til hoggeplassene etter særskilt avtale mellom KHiO* og SA Steinskulptur.
*) Kunsthøyskolen i Oslo (eller tilsvarende kunsthøyskole)

 

1.5

Alle som arbeider på SA Steinskulpturs område plikter å følge gjeldende reglement. Brudd på
reglementet påtales og sanksjoneres, i ytterste konsekvens vil man kunne miste muligheten til å arbeide
på området.

 

2. SØKNADSFRIST OG TILDELING AV HOGGEPLASS

 

2.1 SØKNAD

Tildeling av hoggeplass skjer etter skriftlig, digital søknad.

Søknadsskjema her >>

 

2.2 SØKNADSFRIST:

For å reservere plass i inneværende år må søknaden være innkommet senest 1. februar.

 

2. 3 TILDELING

Tildeling av hoggeplass skjer innen 1. mars etter behandling i et tildelingsutvalg utgått fra styret.
Tildelingsutvalget arbeider etter alminnelige habilitetsregler og kan ved behov hente inn et el. flere
medlem(mer) blant andelshaverne.
Tildeling skjer etter følgende kriterier:
– Medlemmer av SA Steinskulptur og medlemmer av Norsk Billedhoggerforening prioriteres
– hoggeplassene skal komme flest mulig til gode
– prosjekter til utstillinger eller utsmykningsoppdrag med konkrete tidsfrister kan prioriteres

 

2.4 SØKNADER ETTER 1. FEBRUAR

Det er mulig å søke om hoggeplass også etter 1. februar, men søknader innkommet senest 1. februar vil
bli prioritert. For søknader innkommet etter 1. februar vil tildeling skje etter kapasitet og behov, og etter
prinsippet om ‘førstemann til mølla’.

 

2.5 TILDELINGSPERIODE

Start og sluttdato for ønsket hoggeperiode oppgis i søknaden. Maksimal tildelingsperiode er ett år.
Ved ønske om forlengelse av hoggeperioden ut over ett år, må det søkes på nytt innen søknadsfristen 1.
februar. Søknaden vil da veies opp mot andre søkere og den som søker om forlengelse har ikke
fortrinnsrett.

 

3. FØR ARBEIDET STARTER

 

3.1

Alle som tildeles hoggeplass må skriftlig bekrefte at de tar i mot tildelingen og dermed forplikte seg til å
følge gjeldende reglement.

 

3.2

All arbeidsaktivitet på SA Steinskulpturs område skal være avtalt med daglig leder i forkant. Det samme
gjelder for hensetting av skulptur/ materialer/ redskap.

 

3.3

Behov for opplæring i bruk av verktøy og utstyr skal være avklart i forkant.

 

4. ANSVAR, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

 

4.1 ANSVAR OG FORSIKRINGER

– Brukere av hoggeplassene arbeider på eget ansvar og risiko
– Ulykkesforsikring kan tegnes via Norsk Billedhoggerforening
– Ansvarsforsikring kan tegnes via SA Steinskulptur

 

4.2 BRUK AV VERKTØY OG VERNEUTSTYR

– Det skal kun benyttes verktøy som er i god stand
– Det er et krav å ha tilstrekkelig kompetanse på bruk av det verktøyet som man til en hver tid benytter
– Dersom verktøykompetanse mangler, plikter man å gjennomføre kurs/ få veiledning
– Verneutstyr er påbudt. Dette innebærer syns-, hørsels og åndredrettsvern, vernesko, vernehansker og
evt. annet verneutstyr som arbeidet krever.
– SA Steinskulptur forbeholder seg retten til å inspisere verktøy og verktøyhåndtering.
– Uvettig eller uforsvarlig bruk av verktøy kan medføre utestengelse fra området.

 

4.3 HENSYN TIL ANDRE

Arbeid på hoggeplassen skal foregå på en hensynsfull og forsvarlig måte i forhold til andre brukere og
tilstøtende hoggeplasser.

 

4.4 I TILFELLE ARBEIDSULYKKE

Alle som arbeider på området har selv ansvaret å ha oversikt over nødnumre og førstehjelpsutstyr. Dette
skal være er lett synlig og enkelt tilgjengelig på området.
I tilfelle arbeidsulykke må man kunne varsle om hjelp, det skal derfor alltid være minst to tilstede på
arbeidsområdet. Den enkelte har selv ansvar for aldri å arbeide alene.

 

5. ORDEN

 

5.1

Arbeidsplassen skal benyttes innenfor grensene av tildelt hoggeplass og innenfor rammen av
tildelt tidsperiode.

 

5.2

– Brukeren har ansvar for å holde sin tildelte plass ryddig og uten sjenanse for tilstøtende hoggeplasser.
– Verktøy, stein eller andre materialer skal oppbevares innenfor grensen av egen hoggeplass eller i
tilhørende oppbevaringsskap. Hver arbeidsdag avsluttes ved at den enkelte rydder opp etter seg.
– SA Steinskulptur har container for kasting av stein. Alt annet avfall som ikke kan plasseres i utplassert
avfallsdunk eller container, er man selv pliktig til å fjerne fra området.

 

5.3

Dersom man grunnet uforutsette hendelser (sykdom/ force majeure) forhindres fra å bruke tildelt
hoggeplass, må arbeidsopphold over tre dager meldes til daglig leder. Dette gir imidlertid ikke
automatisk rett til forlengelse av hoggeperioden.
Dersom hoggeplassen blir stående ubenyttet i mer enn to uker uten kommunikasjon med daglig leder,
mister man retten til plassen for den avtalte tidsperioden. I et slikt tilfelle må det søkes om ny tidsperiode.

 

5.4

Dersom avtalt oppstartstid grunnet forsinkelse i prosjektet eller annet ikke kan overholdes, er det mulig å
få utsatt oppstartstid til et senere tidspunkt. Forutsetningen er imidlertid at forsinkelsen meldes til daglig
leder i god tid, minimum 1 uke, i forveien.

 

5.5

Det er ikke anledning til å ha flere uferdige prosjekter stående på lagets område utenfor tildelt
hoggeplass.

 

5.6

Etter fullført prosjekt og endt hoggeperiode, skal verk og materialer fjernes uten opphold. Hoggeplassen
ryddes og skapet tømmes, slik at alt står klart til neste bruker.

 

5.7

Ved uforutsette utfordringer i forbindelse med avhenting av ferdige/uferdige verk eller steinmaterialer,
må utsatt avhenting avtales særskilt.

 

5.8

Alt etter kapasitet, tilbyr SA Steinskulptur kortidslagring i forbindelse med tildeling av hoggeplass.
Behov for slik lagerplass meldes fra til daglig leder i god tid.

 

5.9

– Alle materialer skal merkes slik at eieren kan identifiseres.
– Dersom arbeider/materialer blir stående uavhentet ut over avtalt tid vil eieren bli varslet om dette.
– Dersom materialene etter to skriftlige varsler fremdeles ikke blir fjernet, vil Steinskulptur måtte gjøre
dette egenhendig og på eiers bekostning.

 

6. ARBEIDSTIDER OG STØYBEGRENSNING

 

6.1

Hoggeplassene skal i hovedsak benyttes mandag til fredag mellom kl. 07.00 og 17.00.

 

6.2

Ved spesielle behov kan det gjøres unntak fra normal arbeidstid, men dette må avtales særskilt.
Arbeid i helger og på høytidsdager må kun skje mellom 9:00 til 16:00 og under forutsetning av at det
alltid er minst to personer på området.

 

6.3

Det må ikke utføres støyende arbeid i helger og på høytidsdager, eller etter kl. 17:00 på hverdager.

 

7. VERKTØY

SA Steinskulptur har verktøy til utlån for kursdeltakere og kortids bruk, maksimalt fire uker.
For lån av verktøy betales det et depositum. Har man behov for å benytte verktøy utover fire uker, må eget
verktøy anskaffes. Steinskulptur kan bidra med råd og innkjøp.